top of page
den_gamle_spisesal.jpeg

«Den gamle spisesal»

Den ærverdige og lange bygningen ligger i Færgeportgaten i Gamlebyen, og fyller nesten hele strekningen mellom kiosken og porten inn til geitene, langs plassen utenfor Artillerigården.

Historie

1685

Bygningen påstås å være oppført dette år. Dette virker lite trolig, da det etter alt å dømme er denne bygningen som planlegges oppført i 1845. Stilistiske markører, som skarptrukken gesimsprofil og rundbuet vindusåpning over døren i smien, tyder også på en senere datering.

1845

I Fortegnelsen over Statens Eiendomme fra 1845 heter det: «Overensstemmende med den af sidste Storthing skeete Bevilling har Justits-Departementet ved Skrivelse af 30te Januar 1843 bifaldt, at der opføres en liden Muurbygning til Smedie Opbevaringssted for Arbeidsanstaltens Materialier og Fabricata samt til Contoirlocale for bemeldte Indretning.»

1904

På en inventartegning fra dette året betegnes bygningen som Artillerigaardens kjøkkenbygning.

1918 - 1920

Spisesalens vegger og tak kledd med to lag papp og panel.

1921

På et kart fra dette året omtales bygningen som Spisesal.

1971

Innredning av vakt og arrest.

1982

Innredning til kontorer.

1983

Omlegging av tak.

1986

Utvendig maling, nye takrenner.

1988

Montert ventiler i vinduer.

1994

Malt vinduer og dører.

2002

Tatt i bruk til sivile formål.

2020

Galleri 1845 åpner.

bottom of page